Staff

[ Teaching staff ] [ Program-specific staff ]

Teaching staff

Hidenao Fukuyama Dai Watanabe Masatoshi Hagiwara Shunichi Takeda
Satoshi Ichiyama Shuichi Matsuda Shinji Kosugi Tsuyoshi Shiina
Naozo Sugimoto Yasuo Mori Kazuyoshi Nakabe Teruyuki Kondo
Yasuhiko Tabata Taiji Adachi Kazuhisa Nakayama Yutaka Teranishi
Yoshinobu Takakura Fumihiko Matsuda Takeshi Kimura Hironori Haga
Tomohiro Kuroda Christian Altmann

Program-specific staff

Assoc. Prof. Yu Kimura Kyoichi Takaori Miyuki Nishi
Tomohisa Okada  Masao Matsuhashi
Lecturer Meiko Takahashi Nobuyuki Higashimori Naoya Oishi
Assist. Prof. Kazuki Nagayasu Takashi Suzuki Kouji Fujimoto
Shin-ichi Urayama
Researcher Dinh Ha Duy Thuy